Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Marzec 2018 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  Obsługa techniczna ALFA TV

Aktualności

Problematyka senioralna w gminie Drawno na lata 2017 - 2018. Dokument otwarty, przyjęty na III Zebraniu Gminnej Rady Seniorów w dniu 5 października 2017 r.

Priorytet inicjatyw Gminnej Rady Seniorów wynikających z Problematyki Senioralnej dla Gminy Drawno na lata 2017 - 2018 i lata następne

 

Wykaz seniorów wyróżnionych tytułem honorowym "Zasłużony Senior"

w dniu 20 października 2017 roku podczas Pierwszego Drawieńskiego Dnia Seniora

 

Lp.

Wyróżniony senior

Sołectwo/

miasto Drawno

1.

Biegniewska Halina

Barnimie

2.

Grzesik Mieczysław

Brzeziny

3.

Michniewicz Helena

Chomętowo

4.

Tuchaj Krystyna

Dominikowo

5.

Wiśniewska Alina

Drawno

6.

Pluskota Alicja

Kiełpino

7.

Tomczyk Tadeusz

Konotop

8.

Gławdel Janina

Święciechów

9.

Witkowska Janina

Zatom

10.

Wychowaniec Zofia

Żółwino

11.

Ciechanowicz Krystyna

Miasto Drawno

12.

Lisiecki Jerzy

Miasto Drawno

13.

Łabuń Wincenty

Miasto Drawno

 

 

Skład osobowy Gminnej Rady Seniorów

 w Drawnie

 

Lp.

Imię i nazwisko

Instytucja, organizacja delegująca

1.

Kulesza Edward

Przewodniczący GRS

tel.: 600 656 540

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej

2.

Pietrzkiewicz Krystyna Wiceprzewodnicząca GRS

 tel.: 604 163 650

Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku

3.

Leśniańska Krystyna

Sekretarz GRS

tel.: 608 056 177

Reprezentantka środowiska seniorów

4.

Biskupska Honorata

Członek GRS

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap" w Drawnie

5.

Gliński Eugeniusz

Członek GRS

Reprezentant środowiska seniorów

6.

Małyszko Grażyna

Członek GRS

Drawieński Ośrodek Kultury

7.

Myślicka Elżbieta

Członek GRS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej      

w Drawnie

8.

Pawlak-Matujzo

Bożena

Członek GRS

Rada Miejska w Drawnie

9.

Pilżys Stanisław

Członek GRS

Reprezentant środowiska seniorów

 

Z INAUGURACJI VII ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 DUTW i PIERWSZEGO DRAWIEŃSKIEGO DNIA SENIORA

W miniony piątek 20 października 2017r., w sali widowiskowej WEDEL Drawieńskiego Ośrodka Kultury, odbyła się VII-ma już Inauguracja Roku Akademickiego Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku połączona z pierwszymi obchodami Drawieńskiego Dnia Seniora. Muzycznie powitała zebranych sekcja wokalna DUTW „ANIBABKI” prowadzona przez dyr. DOK Annę Hińczę-Gnysińską.

               25-ciu jej członków w nowych strojach zakupionych dzięki projektowi z programu SPOŁECZNIK, wsparciu finansowemu Burmistrza Drawna oraz środków własnych, zaprezentowało trzy utwory: piosenkę najwięcej mówiącą o działaniach uniwersyteckich „Czy będzie Ci z nami dobrze”, kolejną – w ramach tęsknoty za ciepłym latem, którego w tym roku nie doświadczyliśmy- „Dzieci Pireusu” oraz „Rzekę marzeń”.

                Prezes Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku p. Krystyna Pietrzkiewicz powitała obecnych na sali: Burmistrza Drawna Andrzeja Chmielewskiego, Przewodniczącego RM Czesława Paszkiewicza, radnych powiatowych: wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Kuźmińskiego i p. Małgorzatę Buchajczyk, Jej Magnificencję Rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum prof. dr hab. Aleksandrę Żukrowską - uczelni pełniącej patronat nad DUTW, Powiatowego Rzecznika Seniorów p. Irenę Rękawiecką-Sadowską, Dyrektor PCPR p. Marię Jędrzejczyk, przewodniczącego Komisji Rozwoju Społecznego Rady Miejskiej w Drawnie p. Mirosława Śliwiaka, dyrektorki placówek oświatowych p. Zofię Radziwoń i Jolantę Fatalską, delegatkę DPN p. Joannę Osińską, Prezesa TPZD p. Mariana Kuca, członków Gminnej Rady Seniorów z przewodniczącym p. Edwardem Kuleszą, Sołtysów i zasłużonych Seniorów miasta i gminy Drawno, przewodniczące i członkinie kół gospodyń wiejskich, członków zwyczajnych i wspierających DUTW oraz mieszkańców-seniorów gminy Drawno.

               Przed wykładem inauguracyjnym pt „Sztuka życia” wygłoszonym przez prof. Aleksandrę Żukrowską uroczyście zabrzmiał hymn studencki „Gaudeamus Igitur”.

               Przed wprowadzeniem do kolejnej części uroczystości prowadzonej przez przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów p. Edwarda Kuleszę zaprezentowany został  utwór "Z górki" przez solistę Jana Michniewicza i Zespół Śpiewaczy „Drawianki” z instruktorem p. Henrykiem Skibą.

               Przewodniczący p. Edward Kulesza przedstawił cele działalności GRS, która ma za zadanie m.in. oprócz doradzania i opiniowania aktów prawa miejscowego wychodzić z inicjatywami poprawiającymi warunki życia seniorów.  Ma służyć seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz gminy. Realizacją tych celów zajmować się będą jej członkowie: p. Honorata Biskupska, p. Eugeniusz Gliński, p. Edward Kulesza, p. Krystyna Leśniańska, p. Grażyna Małyszko, p. Elżbieta Myślicka, p. Bożena Pawlak-Matujzo, p. Krystyna Pietrzkiewicz i p. Stanisław Pilżys.

               Realizując pierwsze inicjatywy Gminnej Rady Seniorów obchodzimy dziś po raz pierwszy Drawieński Dzień Seniora. Aby uczcić wkład pracy społecznej seniorów w rozwój swoich środowisk ustanowiono tytuł honorowy  „ Zasłużony Senior Sołectwa ……… ( Miasta Drawno )”.  Przewodniczący GRS p. Edward Kulesza, Burmistrz Drawna p. Andrzej Chmielewski oraz panie: Krystyna Leśniańska i Krystyna Pietrzkiewicz wręczyli pierwsze okolicznościowe statuetki – po jednej na każde sołectwo i trzy dla seniorów z miasta -  zasłużonym działalnością społeczną w swoich sołectwach SENIOROM, którzy weszli na scenę w towarzystwie Sołtysów.

               Tytułem "ZASŁUŻONY SENIOR" i pamiątkową statuetką wyróżnione zostały następujące osoby: p. Biegniewska Halina - sołectwo Barnimie, p. Mieczysław Grzesik - sołectwo Brzeziny, p. Helena Michniewicz - sołectwo Chomętowo, p. Krystyna Tuchaj - sołectwo Dominikowo, p. Alina Wiśniewska - sołectwo Drawno, p. Alicja Pluskota - sołectwo Kiełpino, p. Tadeusz Tomczyk - sołectwo Konotop, p. Janina Gławdel - sołectwo Święciechów, p. Janina Witkowska - sołectwo Zatom, p. Zofia Wychowaniec - sołectwo Żółwino, p. Krystyna Ciechanowicz - miasto Drawno, p. Jerzy Lisiecki - miasto Drawno i p. Wincenty Łabuń - miasto Drawno.                              

               Gratulujemy serdecznie wszystkim uhonorowanym!

               W kolejnej części uroczystości w czterech nostalgicznych utworach: „Ze starej płyty”, „Francois”, „Przy kominku” oraz „A mnie jest szkoda lata” zaprezentował się Zespół Śpiewaczy „Drawianki” a w finale do choreografii p. Magdaleny Szarawagi w „Tańcu hiszpańskim” scenę zawojował zespół taneczny DUTW „Margarita”.

               Na zakończenie podziękowania za sponsoring, współorganizację i organizację uroczystości przyjęli: Gmina Drawno z Burmistrzem p. Andrzejem Chmielewskim, Nadleśnictwo Drawno, Szczecińska Wyższa Szkoła Collegium Balticum, nagłaśniająca imprezę Spółdzielnia Socjalna ART.-MUSIC z Grąsów z obecnym tu jej poznańskim współpracownikiem p. Grzegorzem Rzechówką, Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie, Gminna Rada Seniorów z przewodniczącym p. Edwardem Kuleszą, DUTW (tu wiele działań: pieczenie ciast, wystawa wytworów rękodzieła artystycznego, prezentacje artystyczne) oraz oczywiście Drawieński Ośrodek Kultury.

               Dopełnieniem całości był pyszny poczęstunek.


 

Protokół

Z  II  posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Drawnie

w dniu 5 lipca 2017 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków GRS i gości.
  2. Cele i zadania GRS w świetle Statutu, Małej strategii działania na rzecz osób starszych w gminie Drawno i potrzeb lokalnego środowiska seniorów – wprowadzenie do dyskusji.
  3. Dyskusja nad programem działania.
  4. Przyjecie planu pracy GRS na II półrocze 2017 r.
  5. Ustalenie terminu obchodów Dnia Seniora w gminie Drawno.
  6. Wolne wnioski i zapytania. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1. Posiedzenie otworzył przewodniczący p. Edward Kulesza. Powitał obecnych na posiedzeniu członków GRS i gości. Listę gości przedstawia załączona lista obecności. Przewodniczący przedstawił imiennie wszystkich członków rady – na zebraniu obecnych było 7 osób. Nieobecnych było 2 członków – p. Bożena Matujzo Pawlak i p. Eugeniusz Gliński. Burmistrz, p. Andrzej Chmielewski wręczył p. Honoracie Biskupskiej akt powołania. Następnie przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia, który został przyjęty przez Radę bez uwag.

Ad. 2. Przewodniczący p. Edward Kulesza dokonał wprowadzenia do dyskusji – zapoznał zebranych z celami GRS. Rada ma trzy zasadnicze cele działania wynikające z ustawy i ze Statutu:

- wzmocnienie aktywności obywatelskiej seniorów,

- zwiększenie poziomu integracji środowisk seniorów i instytucji oraz organizacji pozarządowych w gminie działających na rzecz seniorów,

- budowanie pozytywnego wizerunku seniorów w lokalnej społeczności jako ważnej grupy społecznej wpływającej na jej rozwój.

          Cele te mogą być realizowane poprzez takie m.in. działania ujęte w programie jak :

- opiniowanie i konsultowanie dokumentów programowych gminy dotyczących seniorów,

- współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz seniorów,

- inicjowanie przedsięwzięć służących pełniejszemu zaspokojeniu potrzeb seniorów,

- upowszechnienie w środowisku s3eniorów wiedzy o prawach, możliwościach i potrzebach udziału w życiu publicznym osób starszych a także o działaniach na terenie gminy na rzecz seniorów.

Ad. 3. W dyskusji głos zabrali :

- Burmistrz, p. Andrzej Chmielewski – nawiązał do powstania GRS. Stwierdził, że zaistniała potrzeba szerszego spektrum działań na rzecz seniorów. Wspólnie z Radą Miejską podejmie starania o  wygospodarowanie niezbędnych srodków na działanie GRS. Pan Burmistrz powiedział, że powstał nowy partner do współpracy. Istotnym problemem są  szeroko pojęte problemy komunikacyjne z jakimi borykają się seniorzy. Dobrze się stało, że planowany Dzień Seniora rozpropaguje działalność GRS. Na zakończenie powiedział, że GRS może liczyć na wsparcie Rady Miejskiej i Burmistrza.

- Pan Tadeusz Krugły z Dominikowa zaproponował żeby ująć w programie możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem seniorów z lokalną społecznością.

- Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Czesław Paszkiewicz wskazał na konieczność spotkań w lokalnych środowiskach. Będzie to służyć poznaniu potrzeb, służeniu radą i pomocą.

- Powiatowy Rzacznik Seniorów, p. Irena Rękawiecka Sadowska – pogratulowała powołania GRS . Pani Rzecznik chetnie udzieli Radzie pomocy. Zwróciła uwagę, że działalność Rady jest natury doradczej. Ważne jest integrowanie wszystkich instytucji na rzecz seniorów. Stworzony został klimat dobrej atmosfery, który z pewnością zaowocuje dobrą współpracą.

- Dyrektor DOK, p. Anna Hińcza – Gnysińska – zaproponowała zorganizowanie Dnia Seniora we wszystkich sołectwach.

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, p. Maria Jędrzejczyk pogratulowała środowisku Drawna powstania GRS. Zwróciła uwagę na współpracę osób zależnych i wolontariat, na możliwą pomoc wzajemną seniorów.

- Przewodniczaca KGW Drawno, p. Władysława Szczodrowska  zadeklarowała pomoc koła w realizacji wspólnych przedsięwzięć.

          Na zakończenie dyskusji  przewodniczący  GRS podziękował dyskutantom za udział w niej. Stwierdził, że większość zgłoszonych wniosków –propozycji zadań albo już jest ujęta w projekcie planu pracy albo – po przedyskutowaniu zostanie podjęta.

Ad. 4. Wiceprzewodnicząca GRS, p. Krystyna Pietrzkiewicz  przedstawiła projekt planu pracy GRS na II półrocze roku 2017. Jednocześnie przedstawiła kilka refleksji objaśniających hasłowo ujęte w planie zadania. I tak :

- Zorganizowanie obchodów Dnia Seniora w Drawnie. Ma to służyć integracji środowiska seniorów; upowszechnieniu w środowisku wiedzy o istnieniu i działaniach Gminnej Rady Seniorów.

- Zorganizowanie spotkań członków GRS z seniorami we wszystkich sołectwach i w mieście. Będą one okazją do przeprowadzenia anonimowej ankiety o potrzebach i oczekiwaniach seniorów w poszczególnych środowiskach.

- Uczulenie instytucji i organizacji społecznych na potrzeby zwiększenia w projektach budżetu na przyszły rok środków do sfinansowania zadań kierowanych do seniorów.

- Upowszechnienie znajomości Małej strategii działań na rzecz osób starszych w gminie Drawno – szczególnie wśród instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów.

- Zbadanie warunków bytowych i zdrowotnych wszystkich seniorów – emerytów przez pracowników socjalnych MGOPS. W pierwszej kolejności takim badaniem należy objąć osoby po 75 roku życia.

- Rozpoznanie wszelkich barier : urbanistycznych, komunikacyjnych, mentalnych. Podjęcie prób ich likwidacji lub zaplanowanie takich działań.

- Rozszerzenie zawartości zakładki S E N I O Rna stronie www,drawno.pl i podjęcie próby wydania  Poradnika Seniora .

Prze4wodniczący zwrócił uwagę na problem seniorów, - jeżeli tacy istnieją -  którzy pilnie potrzebują pomocy bo są samotni, chorzy, niedołężni. Bywa, że wykorzystywani przez rodzinę, krzywdzeni.

          Rada jednogłośnie przyjęła Plan pracy – w załączeniu.

Ad. 5. Rada przyjęła zaproponowany termin obchodów Dnia Seniora w Drawnie na ostatnią sobotę września. W roku 2017  będzie to 30 wrzesień

Ad. 6. Wolnych wniosków i zapytań nie zgłoszono. Przewodniczący podziękował członkom Rady i gościom za przybycie .

          Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Krystyna Leśniańska

Sekretarz Rady

BIP

eBOI

elektroniczny samorząd

Facebook

e-MAPA

Baza firm

nasz kanał TV

OPS Drawno

krajobraz

Partnerstwo Drawy

LGR

GCI

Drawieński Park Narodowy

Caritas

Gazeta Lubuska

Choszczno

TPZD

SMS

SMS

FRONT

FRONT

zachodniopomorskie-info


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia