Wysoki kontrast - wersja strony dla niepełnosprawnych

Kalendarz imprez

  Październik 2020 >>
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  Obsługa techniczna ALFA TV

Aktualności

 

II kadencja Gminnej Rady Seniorów w Drawnie

W środę, 15 maja br. na zaproszenie Burmistrza Drawna Andrzeja Chmielewskiego odbyło się zebranie powołujące Gminną Radę Seniorów w Drawnie. Jest to już II kadencja Rady.

Pierwsze zebranie otworzył Burmistrz Drawna. Powitał obecnych na posiedzeniu nowo delegowanych członków GRS oraz gości: Przewodniczącego RM w Drawnie Aleksandra Dementiewa, Wiceprzewodnczącego RM Bogdana Buchajczyka oraz Prezesa DUTW Krystynę Pietrzkiewicz, Prezesa TPZD Mariana Kuca i Pełnomocnika Burmistrza ds. Seniorów Edwarda Kuleszę. Burmistrz imiennie przedstawił wszystkich członków rady, pogratulował wyboru  i podkreślił jak ważną rolę doradczą będzie spełniała nowo powołana Rada. Wskazał na problemy i potrzeby osób starszych, odniósł się do  problematyki starzenia się populacji  i związanej z nią opieki socjalnej, organizacji i finansowania świadczeń - głównie ze środków publicznych.

Wręczenia zaświadczeń jej członkom o wyborze dokonali Burmistrz wraz Przewodniczącym  i Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Drawnie.

W dalszej części spotkania członkowie Rady wybrali Przewodniczącego zebrania pana Jana Urbanowskiego i protokolanta panią Agatę Słodkowską, którzy przeprowadzili wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza.

I tak GRS ukonstytuowała się wybierając na funkcję: przewodniczącej – Tadeję Hołownię, wiceprzewodniczącego – Jana Urbanowskiego i sekretarza - Agatę Słodkowską.

Ponadto w skład Rady zostali powołani: Małgorzata Buchajczyk, Bogumiła Ciechanowicz, Renata Chrzan, Zbigniew Grochowski, Elżbieta Myślicka i Elżbieta Szumotalska.

W dyskusji ze strony burmistrza radni usłyszeli wiele słów uznania i podziękowań za chęć pracy na rzecz osób starszych.

Pan Edward Kulesza zwrócił się z prośbą o włączenie się w inicjatywę o nazwie "Krzesełko dla Seniora". Akcji mającej na celu zaangażowanie jak największej liczby przedsiębiorców na terenie naszej gminy w działanie, które ma na celu wystawienie przy swoim lokalu,  w okresie od maja do września tzw. "Krzesełka dla Seniora". Krzesełko zapewni seniorom możliwość odpoczynku w drodze do lekarza, kościoła, banku czy innego punktu docelowego. Głównym celem tej akcji jest uwrażliwienie społeczności lokalnych na obecność i potrzeby osób starszych.

Głos w dyskusji zabrała także nowo wybrana Przewodnicząca Rady, która podziękowała za wybór i zapoznała zebranych z celami GRS. Podkreśliła budowanie pozytywnego wizerunku seniorów w lokalnej społeczności jako ważnej grupy społecznej, zwiększenie poziomu integracji środowisk seniorów i organizacji pozarządowych działających w gminie na rzecz seniorów oraz  wzmocnienie aktywności obywatelskiej seniorów

Miłym akcentem zebrania był spontanicznie napisany i przeczytany przez panią Bogumiłę Ciechanowicz wiersz którego treść brzmi następująco:

"Dla Seniora"

Wspominamy wiecznie magiczny czas i serce trwa w rozterce, a zegar odmierza ten czas.

Przekonam dziś Was, że piękny to czas. Gdy człek sięgnie ponad sześćdziesiątkę, więc powiem Wam tak, że życie jednak ma swój smak:

-pośpisz sobie dłużej,

- spokojnie wypijesz kawę, bez pośpiechu - boś na to zasłużyła,

- i czasem pójdziesz o lasce to nie martw się człowieku - choć marny to nasz los to śmiejmy się w głos, bo zwolnienie nam nie grozi, bośmy wolni już, a teraz niech martwi się ZUS. My forsę bierzemy no i już.

No i mamy szczęście że aż dziw, więc cieszmy się, że jesteśmy jeszcze żyw.

Dziś wypijcie lampkę wina by wspominać przeszły czas, ukoić smutek duszy swej i zrobić wszystko by zatrzymać dobry czas.

Zmysłów nam starczyło by poznać ten okrutny świat, lecz dobrze razem teraz być, uśmiechać się i nie oglądać się.

Dużo zdrowia, uśmiechu, pomocy, wsparcia dla innych i wiele znaków na niebie z życzeniami dla seniorów.

autor: B. Ciechanowicz

Jesteśmy przekonani, ze Rada drugiej kadencji będzie kontynuowała zadania podjęte przez poprzedników, jednocześnie tworząc swój nowy, twórczy program.

Alicja Łukasik

 

Uroczystymi podziękowaniami zakończono działalność pierwszej kadencji drawieńskiej Gminnej Rady Seniorów. Za dwuletnią pracę wyrazy wdzięczności przekazał Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski, który podkreślał, jak ważną rolę doradczą spełniała odchodząca rada. Swoje podziękowania przekazali również sami radni Gminnej Rady Seniorów w imieniu których mówił Przewodniczący Rady Edward Kulesza. Wskazywał na problemy i potrzeby osób starszych, a jednocześnie podkreślał ogromne zaangażowanie, rozliczne inicjatywy i sukcesy naszych radnych seniorów.

I kadencja Gminnej Rady Seniorów w Drawnie za nami. Ostatnie posiedzenie Rady odbyło się 4 grudnia 2018 roku. Po powitaniu zaproszonych gości ważnym punktem spotkania był wykład dr Rafała Iwańskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego na temat problematyki starzenia się populacji i związanej z nią opieki socjalnej, organizacji  i finansowania świadczeń zarówno z środków publicznych jak i prywatnych. Poruszone zostały m.in. także kwestie związane z edukacją i wolontariatem w instytucjach opiekuńczych.

Zainteresowania badawcze i naukowe dr Rafała Iwańskiego koncentrują się głównie wokół polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz gerontologii społecznej i ekonomicznej.

Podsumowania pracy Rady za okres I kadencji w latach 2017-2018 dokonał Przewodniczący Rady pan Edward Kulesza. Podkreślił że dla większości członków przynależność do rady stała się sposobem na przedłużenie własnej aktywności społecznej. Zaznaczył, iż ważnym jest by traktować osoby starsze podmiotowo, by ich głos był rzeczywiście słyszalny oraz by zwiększyć poczucie wpływu osób starszych na własne życie i na współtworzenie społeczności lokalnej. Myślę, że dzięki znakomitej współpracy i zrozumieniu władz samorządowych i instytucji nas wspierających, nam się to udało – podsumowywał Przewodniczący, dziękując jednocześnie wszystkim, którzy wspierali działalność Rady. Szersze omówienie pracy GRS w I kadencji zamieszczono w opracowaniu zamieszczonym w zakładce SENIORZY na stronie www.drawno.pl oraz w rozdanej obecnym ulotce, wydanej przez Centrum Inicjatyw Edukacyjno – Społecznych w Szczecinie staraniem p. Kamili Pszennej

W obradach, podsumowujących dwuletnią pracę senioralnego organu, uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. przedstawiciele władz Gminy Drawno, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, zaprzyjaźnionych instytucji działających na rzecz środowisk osób starszych, organizacji pozarządowych oraz drawieńscy seniorzy.

Ze strony burmistrza radni seniorzy usłyszeli wiele słów uznania i podziękowań za zaangażowanie i chęć pracy na rzecz osób starszych. Burmistrz podkreślił, iż te dwa lata, razem spędzone przy wspólnej, ciekawej i bardzo owocnej, a jednocześnie służącej całemu społeczeństwu pracy pokazują, że było warto. Poruszył także kwestię zagwarantowania funduszy na działalność Rady w budżecie Gminy na przyszły rok.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie podziękowań za pracę i działalność członkom Rady pierwszej kadencji przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady i Burmistrzowi za powołanie, pomoc i wsparcie Gminnej Rady Seniorów. Ponadto wręczono statuetki "Zasłużony Senior" paniom: Weronice  Czerniawskiej i Irenie Kohut.

Alicja Łukasik

 

Serdecznie zapraszamy Osoby Dojrzałe do udziału w anonimowym badaniu ankietowym nt. Państwa opinii i oceny nowoczesnych usług bankowych, które tworzą: usługi dostępne za pośrednictwem komputera/laptopa (nazywane elektronicznymi) oraz komórki/smartfona (nazywane mobilnymi). Zapewniamy, że uzyskane wyniki posłużą jedynie celom badawczym.

Powodzenie badań zależy od Państwa szczerych i pełnych odpowiedzi. Dlatego z góry dziękujemy za Państwa czas i zaangażowanie.

Badanie przeprowadzane jest przy wykorzystaniu ankiety internetowej, proszę kliknąć w link poniżej.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOzkxrHBsEGgHFU4FdoKosYNgjQe0rn4IQ8k__9_4mspnfFg/viewform

G M I N N A   R A D A    S E N I O R Ó W

W C Z O R A J,  D Z I S I A J  I  J U T R O

W  C  Z  O  R A J

Gminna Rada Seniorów została powołana do życia uchwałą Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2016 r. Jednocześnie otrzymała Statut określający cele działalności      i zadania, tryb Jej powoływania oraz sposób funkcjonowania. Powołanie GRS poprzedzone zostało szeroką dyskusją w środowisku. Z inicjatywy Centrum Inicjatyw Edukacyjno – Społecznych w Koszalinie  reprezentowanego przez p. Kamilę Pszenną i p. Łukasza Cieślińskiego     i przy współudziale ponad 30 osób z Drawna opracowano i przyjęto Małą strategię działania na rzecz osób starszych w gminie Drawno. W środowisku wytworzona została bardzo przyjazna atmosfera i za powołaniem GRS opowiedzieli się jednomyślnie :Samorząd Gminy – Rada Miejska i Burmistrz, organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów i samo środowisko seniorów. Główne zadania GRS to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów- włączeniu ich w nurt życia bieżącego gminy, zwiększenie integracji organizacji pozarządowych i instytucji  działających na ich rzecz, inicjowanie przedsięwzięć służących pełniejszemu zaspokojeniu potrzeb seniorów.  

 

D  Z  I  S  I  A  J

Gminnej Rady Seniorów  obejmuje okres od 30  maja 2017 r, tj. wręczenia Jej członkom zaświadczeń o wyborze,  do końca kadencji, czyli do dnia dzisiejszego. Na pierwszym posiedzeniu GRS ukonstytuowała się wybierając na funkcję:

- przewodniczącego – Edwarda Kuleszę,

- wiceprzewodniczącej – Krystynę Pietrzkiewicz,

- sekretarza  - Krystynę Leśniańską.

Ponadto w skład Rady zostali powołani: Biskupska Honorata ( do grudnia 2017 r.), Eugeniusz Gliński,  Grażyna Małyszko, Elżbieta Myślicka, Bożena Pawlak Matujzo, Stanisław Pilżys.

 Łącznie do dnia dzisiejszego odbyło się 8 zebrań na których rada realizowała swoje zadania statutowe. Ponadto w biurze rady – które do Jej dyspozycji w „Spichlerzu” oddał Burmistrz – pełniono we wtorki stałe dyżury przeznaczone do kontaktów           z seniorami.

Z inicjatywy naszej rady podjęto m in. Takie zadania – które już zrealizowano lub są w trakcie realizacji, jak:

 1. Ustanowiono Drawieński Dzień Seniora i dwukrotnie już zorganizowano jego obchody połączone z inauguracją kolejnego roku akademickiego na DUTW.
 2. Ustanowiono tytuł honorowy  „Zasłużony Senior dla Sołectwa ....( miasta Drawno )”i dwukrotnie wręczono pamiątkowe statuetki – łącznie wyróżniono 25 osób.
 3. Utworzono zakładkę  „SENIORZY”  na stronie  www.drawno.pl , na której zamieszczane są bieżące informacje z pracy GRS i inne ważne dla seniorów.
 4. MGOPS rozpoczął prowadzenie szczegółowego rozpoznania warunków życia seniorów – na początek poczynając od osób, które ukończyły 75 lat- poprzez odwiedziny w środowisku domowym. Przy tej okazji pracownicy MGOPS rozprowadzają i popularyzują „ Koperty Życia”.
 5. Powołano Akademię Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod nazwą „ Senior – dobry, bezpieczny kierowca”i przeprowadzono cykl spotkań z policjantami, strażakami, szkoleniowcami i naukowcem specjalizującym się w problematyce transportu drogowego.
 6. Uruchomiono proces bezpłatnych szczepień p. grypie dla naszych seniorów.
 7. Wybudowano na Cmentarzu Komunalnym w Drawnie Kolumbarium – ściankę o 15 niszach. Stworzy to naszym mieszkańcom możliwość wyboru formy pochówku oraz pozwoli zaoszczędzić ograniczony teren cmentarza.
 8. W budowie znajdują się pomieszczenia dla „Klubu Senior+” w Drawnie. Przewidywany termin otwarcia – koniec b r. Podjęto też starania adaptacji świetlic wiejskich do potrzeb miejscowych seniorów. Rozważana jest koncepcja, naszym zdaniem warta kontynuacji, budowy w II etapie, nad Klubem Seniora, Domu Dziennego Pobytu.
 9. Kontynuowane są starania o uruchomienie w Drawnie Ambulatorium Rehabilitacji Medycznej działającego w oparciu o kontrakt z NFZ. Realny termin – od połowy przyszłego roku.
 10. Podjęto inicjatywę zdecydowanego powiększenia ilości miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, dysponujących kartą parkingową i wystawienia na ulicach i ciągach spacerowych miasta i wszystkich wiosek niezbędnej ilości ławeczek spoczynkowych dla osób starszych i matek z małymi dziećmi.
 11. W ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Aktywni dla Seniorów” edycja 2018  rada zgłosiła kandydatów w kategoriach:

- Senior Roku – p. Krystynę Pietrzkiewicz,

- Samorząd Przyjazny Seniorom – Samorząd Drawna. W obu kategoriach nasi kandydaci znaleźli uznanie u Kapituły Konkursu i uzyskali regulaminowe wyróżnienia.

              W tej krótkiej kadencji wszyscy członkowie GRS wykazali się autentycznym zaangażowaniem w realizację zadań i należą się im za to wyrazy uznania i podziękowania. Szczególne podziękowanie kierujemy również do lokalnego samorządu – p Andrzeja Chmielewskiego – Burmistrza i Rady Miejskiej.

J  U  T  R  O

 

          Zgodnie ze Statutem Burmistrz Drawna w najbliższym czasie  (najpóźniej w ciągu 3 miesięcy ) zarządzi nowe wybory zwracając się do organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz seniorów o delegowanie swych przedstawicieli oraz do środowiska seniorów gminy Drawno o zgłoszenie kandydatur na członków GRS. Z pośród zgłoszonych kandydatów Burmistrz powoła skład rady na drugą – teraz już pięcioletnią kadencję. W trakcie wyborów należy podjąć działania popularyzujące zadania i rolę rady i zachęcać do bardzo przemyślanych wyborów, by do rady trafili ludzie  doświadczeni w pracy społecznej, znający środowisko seniorów.

          Jesteśmy szczerze przekonani, że Rada drugiej kadencji będzie twórczo kontynuowała zadania podjęte przez nas a jednocześnie wypracuje własną koncepcję działania.

                                                                         Za Gminną Radę Seniorów I kadencji

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                      E d w a r d  K u l e s z a

 

Niezbędnik GRS nr 6

Informacja o realizacji inicjatyw Gminnej Rady Seniorów w okresie od czerwca 2017 – początek kadencji – do czerwca 2018 r.

          Gminna Rada Seniorów, powołana w oparciu  o statut z 29 grudnia 2016 r. podjęła pracę w czerwcu 2017 r.  Od tej chwili odbyliśmy 5 spotkań poświeconych merytorycznie tematyce statutowej. Pierwszym ważnym zadaniem było  wypracowanie Problematyki senioralnej w gminie Drawno. Dokument taki, oparty o Małą strategię działania na rzecz osób starszych i o własną wiedzę i doświadczenie członków GRS, został przyjęty 5 października 2017 roku. Na tej podstawie określiliśmy zadania, które nazwaliśmy inicjatywami, mające służyć realizacji tej problematyki i nadaliśmy im określony priorytet. Z tego dokumentu wiemy co już udało się nam osiągnąć, co jest w realizacji a o co mamy dalej zabiegać. Oczywiście – ponieważ to jest w ogóle pierwsza kadencja GRS – jest to nasz osobisty i subiektywny wybór.

          Wypunktujmy najpierw inicjatywy, które już zostały wdrożone do realizacji :

 1. Ustanowiono i zorganizowano Dzień Seniora w Drawnie. W tym roku , w październiku będzie obchodzony po raz drugi.
 2. Ustanowiliśmy wyróżnienie dla zasłużonych seniorów dla miasta Drawno i poszczególnych sołectw. W ub. roku wyróżniono w ten sposób 13 osób a w tym roku zakładamy wyróżnienie 15 osób.
 3. Utworzono zakładkę „Seniorzy” na stronie www.drawno.pl  i tam są gromadzone i upowszechniane informacje dla seniorów. Bieżąca informacja o pracy GRS zamieszczana jest na głównej stronie internetowej Drawna, w kąciku w Ziemi Drawieńskiej i na portalu społecznościowym  Facebook. Wykorzystanie tego portalu należy doskonalić – m. in. poprzez prowadzenie bieżącej konserwacji z użytkownikami.
 4. MGOPS rozpoczął prowadzenie  szczegółowego rozpoznania warunków życia seniorów poprzez odwiedziny w środowisku domowym. Dla lepszego rozpoznania i określenia ich problemów – na początek Senior 75+ - pracownicy wypełniają specjalną ankietę. Przy tej okazji wręczają seniorom – szczególnie osobom samotnym - „Koperty Życia” .   Z naszej inicjatywy miasto zakupiło 100 pakietów a ewentualne braki uzupełni powiat, który również podjął inicjatywę i takowe zakupił dla wszystkich gmin.
 5. Powołano  Akademię  Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego pod nazwą „Senior – dobry, bezpieczny kierowca” . Odbyło się 5 otwartych spotkań z policjantami i strażakami, z wykładowcą szkolenia kierowców i z doktorem Grzegorzem Ślaskim z Politechniki Poznańskiej. Jesteśmy przekonani, że poprawi to bezpieczeństwo na drogach. Ponieważ jednak rzesza kierowców – seniorów jest liczna a nam zależy by mogli oni jeździć bezpiecznie i jak najdłużej, cykl takich spotkań należy corocznie powtarzać.
 6. Wystąpiliśmy do Burmistrza o zwiększenie w budżecie gminy na rok 2018 ( podobnie uczynimy w roku bieżącym w stosunku do budżetu r. 2019 ) środków na realizację potrzeb środowiska seniorów. Środki te powinny służyć wzbogaceniu oferty organizacji pozarządowych kierowanej do środowiska seniorów ( DUTW, TPZD, KGW, zespoły śpiewacze ) ale także powinny trafić do MGOPS czy DOKu. Z tych środków sfinansowane będzie zadanie – Klub Seniora  ale także zakup 100 szczepionek p. grypie, które będą rozprowadzone nieodpłatnie we wrześniu w śród seniorów. Akcja ta będzie wymagała szczególnej promocji bo środowiska szczególnie zagrożone powikłaniami po grypie czyli dzieci i osoby starsze szczepią się w nikłym procencie.
 7. W grudniu ub. roku dokonaliśmy inwentaryzacji barier urbanistycznych, komunikacyjnych, społecznych i innych, utrudniających życie szczególnie seniorom i osobom niepełnosprawnym. Pomimo sporego wysiłku jaki już został podjęty jest jeszcze sporo. Obecnie trwa też diagnoza.
 8. Ponowiliśmy inicjatywę wybudowania na cmentarzu komunalnym w Drawnie Kolumbarium. Do tego zadania bardzo przychylnie podeszli zarówno Burmistrz jak i prezes KZUH p. Albert Polarczyk. Mamy jego zapewnienie że jeszcze w br. taka ścianka na 15 nisz stanie. Wstępnie, wspólnie z Burmistrzem, określiliśmy jej lokalizację.
 9. W marcu br. dokonaliśmy oceny opieki medycznej nad seniorami w naszej gminie. W przyjętej uchwale wystąpiliśmy do Burmistrza o podjęcie działań zmierzających do uruchomienia w Drawnie Ambulatorium Rehabilitacji Medycznej w oparciu o kontrakt z NFOZ. W wyniku podjętych działań znaleźliśmy podmiot skłonny  punkt taki otworzyć. Burmistrz zadeklarował wolę dostosowania wytypowanego obiektu do wymagań NFOZ a wymieniony wyżej podmiot ma zapewnić jego wyposażenie w niezbędną aparaturę  i  wykwalifikowany personel. Obecnie oczekujemy na  uzyskanie wstępnej pozytywnej opinii Funduszu. Zabiegamy też o zwiększenie dostępności mieszkańców  gminy do specjalistycznej opieki lekarskiej. Chwilowo mamy skutek odwrotny – od 8 czerwca odeszła z Drawna pani lekarz pulmonolog. W przyszłości wesprze Ona naszą przychodnię dyżurami 2 x w miesiącu ale nie zaspokoi to potrzeb naszych seniorów. W kwietniu odbyliśmy wspólnie z Burmistrzem rozmowę z szefową prywatnego zakładu rehabilitacji lekarskiej „Remedo” w Reczu. Spotkanie miało na celu wynegocjowanie korzystniejszych warunków takich zabiegów dla osób, które pilnie ich potrzebują ale są w stanie je samemu sfinansować. W komunikacie podanym do publicznej wiadomości określiliśmy, że pośredniczyć w tym będzie MGOPS ale inicjatywa ta nie znalazła oddźwięku wśród zainteresowanych.
 10. Realnych kształtów nabrała inicjatywa uruchomienia w Drawnie Klubu Seniora. Wytypowano pomieszczenia w budynku po gimnazjum, zabezpieczono finansowanie, opracowano dokumentację techniczną,  trwa wyłanianie wykonawcy robót. W okresie wakacji zostaną wykonane prace remontowe i adaptacyjne. Obecnie ustalane jest wyposażenie. Zakładamy, że Klub zostanie otwarty w połowie października br.
 11. 9 czerwca br. DOK zorganizował imprezę „ Piknik Retro” z myślą o uczczeniu zbliżającej się 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Należą się za nią szczególne podziękowania Pani Dyrektor Annie Hińczy – Gnysińskiej. Seniorzy pięknie się w niej odnaleźli – zarówno jako uczestnicy jak i widzowie.

          Inicjatywy, które należy zgłosić do realizacji :

 1. Zwiększyć ilość miejsc parkingowych opatrzonych kopertą w newralgicznych miejscach w mieście Jednocześnie należy określić miejsca w których należy ustawić ławeczki spoczynkowe na ciągach spacerowych i ciągach komunikacyjnych. Ławki takie powinny znaleźć się co 200 – 300 mb a lokalizację powinno się skonsultować z lokalną społecznością.
 2. Podjąć  inicjatywę  utworzenia w roku 2019 – ramach II etapu Senior+ -  Domu Dziennego Pobytu w Drawnie – nad Klubem Seniora, który obecnie jest tworzony.
 3. Przeprowadzić  w miesiącu sierpniu - wrześniu cykl spotkań w świetlicach wiejskich – wspólnie z Pracownia Pozarządową z Koszalina  - by przygotować je do funkcji mini klubów seniora i wyłonić rady klubów

          Cieszy nas jednocześnie fakt, że na terenie naszej Gminy istnieje szereg instytucji i organizacji działających na rzecz środowiska seniorów. Oprócz ustawowo zobowiązanych do takich działań administracji samorządowej i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  wymienić tu należy Drawieński Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie, Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku, który jest najmocniejszym ogniwem tego łańcucha, i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej, Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły śpiewacze. Wszystkim należą się serdeczne słowa podziękowania za podejmowany trud i osiągane sukcesy oraz życzenie by dalej nie ustawały w swych wysiłkach a efekty były jeszcze większe.

 

Plan pracy Gminnej Rady Seniorów w  Drawnie na rok 2018

I kwartał – marzec. Opieka medyczna nad seniorami  w Gminie Drawno. Klub Seniora w Drawnie. Ambulatorium Rehabilitacji Medycznej w Drawnie.

Przygotowuje – Przewodniczący GRS, Burmistrz Drawna.

 

II kwartał – czerwiec. Ocena realizacji inicjatyw GRS za rok 2017/2018. Udział seniorów w imprezach masowych. Festyn.

Przygotowuje - Przewodniczący GRS.

 

III kwartał  - wrzesień . Integracja środowisk i organizacji działających na rzecz seniorów. II Drawieński Dzień Seniora.

Przygotowuje – Przewodniczący GRS.

 

IV kwartał – grudzień. Sprawozdanie Gminnej Rady Seniorów na Sesji Rady Miejskiej kolejnej kadencji z działalności w I kadencji – lata 2017 – 2018. Ocena współdziałania z Powiatową Radą ds. Seniorów w Choszcznie.

Przygotowuje – Przewodniczący GRS.

U c h w a ł a  nr  V/4/ 2018

Gminnej Rady Seniorów w Drawnie

z dnia 26.03. 2018 r.

          Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z  2017 r.  poz. 1875 ze zm. ) i  par 16 ust.1 Statutu Gminnej Rady Seniorów  w Drawnie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVIII/143/2016 Rady Miejskiej w Drawnie dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Drawnie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 567 )  uchwala się co następuje:

    Par 1.1. Przyjmuje się informację o stanie opieki medycznej nad seniorami w Gminie Drawno wraz z uwagami zgłoszonymi w trakcie dyskusji.

               2. Wnioskuje się do Burmistrza Drawna o podjęcie działań zmierzających do uruchomienia od lipca 2019 r. Ambulatorium Rehabilitacji Medycznej.

    Par. 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Gminnej Rady Seniorów w Drawnie.

    Par. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Par. 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu GRS w Drawnie.

Opieka  medyczna  nad  seniorami

w Gminie  Drawno

(Informacja na V Zebranie Gminnej Rady  Seniorów w dniu 26 marca 2018 r.)

          Opiekę medyczną w gminie Drawno sprawuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” Zbigniew Grochowski, który dalej będziemy nazywać Przychodnią. W Przychodni zatrudnieni są:

- lek. Med. Zbigniew Grochowski – pediatra, specjalista medycyny rodzinnej,

- lek. med. Aleksandra Wiewiórkowska – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc,

- 4  pielęgniarki, w tym 2 specjalizujące się w pielęgniarstwie środowiskowo - rodzinnym.

            Przychodnia posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia ( NFZ ). Mieszkańcy Gminy Drawno, którzy wybrali jako lekarza rodzinnego p. Zbigniewa Grochowskiego, w razie potrzeby umawiają telefonicznie, pod nr tel. 95 768 2180 wizytę do jednego lub drugiego lekarza na określony dzień i godzinę i zostają przyjęci. Z informacji od seniorów z ostatnich dni wynika, ze niestety w okresie dużej zachorowalności czas oczekiwania na wizytę wynosi nieraz do dwóch dni. Osoby obłożnie chore, które nie mogą dotrzeć do przychodni, mogą zamówić wizytę domową. Jeżeli lekarz uzna, że do postawienia prawidłowej diagnozy potrzebna są mu dodatkowe informacje, może zlecić badanie krwi, moczu lub kału. Materiał do takich badań pobierany jest na miejscu w każdy wtorek i czwartek w godzinach rannych a analizy wykonywane są w laboratorium w Choszcznie. Dwa razy w miesiącu – w pierwszy i ostatni czwartek -  w Poradni pobierany też jest materiał biologiczny do badań na zlecenie lekarzy specjalistów z zewnątrz.

         Lekarz pierwszego kontaktu w koniecznych przypadkach wystawia skierowanie do lekarza specjalisty  w  poradni specjalistycznej lub na leczenie do szpitala. Pacjent decyduje, którą poradnię i  lekarza wybrać lub do którego szpitala się zgłosić. Szkoda, że w Drawnie obecnie mamy tylko specjalistów z zakresu pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych i pulmonologii. Kiedyś dojeżdżał do nas ginekolog, okulista, diabetolog. Ale to przeszłość. Dziś powinniśmy ubiegać się o zdecydowaną poprawę w tym zakresie. Tym bardziej, że naszej społeczności – a seniorom szczególnie - potrzebni są również : urolog - szczególnie dla mężczyzn, kardiolog czy ortopeda. Wielomiesięczne kolejki do tych specjalistów to dopiero początek gehenny. Bo potem trzeba czekać w kolejnych kolejkach do badań specjalistycznych np. tomografię komputerową czy rezonans magnetyczny, UKG serca czy Holtera. I znowu kolejka do specjalisty. Opisana ścieżka dotyczy również rehabilitacji medycznej. Do poradni trzeba czekać kilka miesięcy a na przyjęcie na oddział – około 1,5 roku. Na zabiegi ambulatoryjne w Choszcznie trzeba czekać rok od otrzymania skierowania z poradni rehabilitacyjnej, w Reczu – kilka miesięcy. Trzeba jednak mieć jeszcze czym tam dojeżdżać. Gminna Rada Seniorów od początku zabiega o uruchomienie punktu rehabilitacji medycznej w Drawnie.

          Oczywiście tak w Drawnie jak i na zewnątrz, tak wszyscy pacjenci jak     i seniorzy mogą korzystać z różnych usług medycznych odpłatnie. Na tej zasadzie w naszej Przychodni można przeprowadzić badanie wzroku przez optyka, gęstości kości i określenie zagrożenia osteoporozą, USG narządów wewnętrznych. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że Drawno jest małym ośrodkiem a lokalna społeczność – szczególnie środowisko seniorów – ma bardzo niskie dochody i droga usług odpłatnych może wypełnić tylko małą niszę świadczeń dla osób z nieco wyższymi dochodami.

          Dla zdecydowanej większości społeczeństwa musimy zabiegać o usługi medyczne na odpowiednim poziomie, opłacone przez NFZ i to  zlokalizowane jak najbliżej miejsca zamieszkania. Zabiegamy zatem o:

-  Rozszerzenie w miejscowej Przychodni porad o  specjalistów : ginekologii, urologii, diabetologii, kardiologii i ortopedii. Mogą to być np. filie poradni choszczeńskich.

- Utworzenie w Drawnie Punktu Rehabilitacji Medycznej. Miasto posiada wolne lokale w obiekcie po Gimnazjum Publicznym, które może korzystnie wynająć. Należy pilnie znaleźć zainteresowaną osobę – specjalistę z zakresu rehabilitacji, która zechce u nas taką działalność otworzyć i przekonać Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie do zawarcia z taką osobą kontraktu. Punkt taki powinien powstać z początkiem roku 2019. Pana doktora Zbigniewa Grochowskiego poprosimy o dokonanie próby zbilansowania potrzeb w tym zakresie. Z naszego rozeznania wynika, że są one duże a seniorów z każdym rokiem przybywa. Ograniczone są też możliwości dojazdu. Do Choszczna dojazdy są bardzo uciążliwe a do Recza nie ma żadnego połączenia komunikacją publiczną.

          Na opisanej powyżej zasadzie funkcjonuje opieka medyczna w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. w godzinach 18.00 – 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta – przez całą dobę funkcjonuje dla Drawna tak zwana Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. W tym celu należy  w pilnym przypadku dojechać do Choszczna – SP Zakład Opieki Zdrowotnej, Niedziałkowskiego 4a - lub wezwać lekarza pod numerem tel. 95 765 8726,  539 321 281 ( lekarz ), 539 362 478 ( pielęgniarka ). Proszę by w dyskusji podjąć próbę oceny tej formy usługi. Oczywiście – jak zawsze – w nagłych wypadkach zagrożenia zdrowia lub życia przysługuje nam prawo wezwania pogotowia ratunkowego. Należy wtedy dzwonić pod nr tel. 999 lub z tel. komórkowych – 112. Obserwowaliśmy wtedy niejednokrotnie, że lekarz pogotowia, w razie potrzeby , wzywa lotnicze pogotowie ratunkowe i pacjent przewożony jest do specjalistycznych placówek , np. w Szczecinie.

          W niniejszym opisie nie podejmujemy problemów pielęgnacji seniorów obłożnie i długotrwale chorych. Do tej tematyki wrócimy, gdy MGOPS zakończy wizyty domowe u seniorów ( aktualnie odwiedzani są seniorzy 75+ ) i będziemy mieć szczegółowe rozeznanie potrzeb.

          Pragniemy tu podkreślić, że – rozumiejąc znaczenie dla seniorów szczepień ochronnych przeciw grypie - z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów w bieżącym roku Urząd Miejski zakupi 100 szczepionek i seniorzy będą mogli w aptece pobrać je bezpłatnie we wrześniu – październiku i w Przychodni zaszczepić się. Kolejną naszą inicjatywą jest wdrożenie w naszym środowisku „Kopert Życia”. Miasto zakupiło wstępnie 100 takich „ Kopert” i Pracownicy MGOPS rozprowadzają je w czasie wizyt u seniorów. Liczymy na to, że więcej otrzymamy z powiatu bo temat ten został ujęty również w planie pracy Powiatowej Rady do spraw Seniorów.

          Zdajemy sobie sprawę, że zawsze najlepszym, najtańszym i najskuteczniejszym sposobem troski o własne zdrowie jest zapobieganie chorobom i zdrowy tryb życia. Z tej wiedzy winniśmy wyprowadzić zadania dla siebie i dla wszystkich, którzy pracują z seniorami i na rzecz seniorów. Należy stwierdzić, że sporo w tym względzie robi się w naszym środowisku. Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku bardzo promuje ruch wśród  uczestników w formie ćwiczeń, gimnastyki, tańca czy też pływania na basenie. Odbyły się też zajęcia z zakresu dietetyki i prawidłowego żywienia czy też poprawnego stosowania leków i wszelakich suplementów diety. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej rozpowszechniło – szczególnie właśnie wśród seniorów – ruch na świeżym powietrzu z kijkami  - Nordic Walking . Każdego roku organizowany jest taki marsz na powitanie wiosny. W minionym roku staraniem Burmistrza uruchomiono w mieście i w kilku miejscowościach gminy tak zwane siłownie na wolnym powietrzu. Z obserwacji w Drawnie wynika, że jest spore zainteresowanie seniorów tymi urządzeniami. Myślę, że winniśmy te działania bardzo intensywnie promować.

          Tak, w bardzo telegraficznym skrócie i według naszej wiedzy wygląda opieka medyczna – w tym nad seniorami – w naszej gminie. Nie można jednak tego obrazu oderwać od obrazu w całym kraju, a taki obraz nakreślono ostatnio w dniu 11 marca w panelu dyskusyjnym Debata             w „Arenie  idei” w TVN 24 . Debata, którą prowadziła redaktor Katarzyna Kolęda-Zaleska, toczyła się wokół pytania „Czy pieniądze uleczą polską służbę zdrowia”. W debacie uczestniczyło 4 polskich wybitnych profesorów.

 1. Prof. Janusz Czapiński – psycholog społeczny.
 2. Prof. Robert Gwiazdowski – prawnik, Centrum Adama Smitha.
 3. Prof. Piotr Czauderna  – chirurg dziecięcy.
 4. Prof. Bohdan Maruszewski – kardiochirurg – z CZD, WOŚP.

Dla przypomnienia przytoczę tu parę liczb, a wnioski każdy wyprowadzi swoje:

-   Polska zajmuje w Europie 4 od końca miejsce pod względem wysokości nakładów na zdrowie.

- W Polsce jest prawie najmniej w Europie – licząc statystycznie – lekarzy      i pielęgniarek.

- Prawie 30% nakładów na zdrowie pochodzi w Polsce ze środków prywatnych ale nie jest to nijak powiązane z całością nakładów.

- Polacy mają bardzo utrudniony dostęp   do nowych leków.  Leczeni są – szczególnie w szpitalach – lekami geriatrycznymi, które są zdecydowanie tańsze ale nie niosą ze sobą nowoczesnych osiągnięć medycyny.

- Prawie 50 % nakładów na służbę zdrowia idzie na szpitale – kosztem Podstawowej opieki zdrowotnej, przychodni i ambulatoriów. Szpitale mają już na ogół dobry i drogi sprzęt, często nie wykorzystany, a za to mało lekarzy i pielęgniarek oraz limitów. Szczególnie lekarze „padają często na twarz” z przepracowania. W naszych szpitalach leczy się pacjentów fragmentarycznie. Jeżeli przyjęto go z bólem żołądka to na pewno nikt nie posłucha go o bolących nerkach. Nim przyjmą go do wszystkich specjalistów i na niezbędne badania na tym drogim sprzęcie, to zdąży „umrzeć w kolejce” jak to określił prof. Maruszewski.

- Stwierdzono też, że w Polsce mamy FATALNĄ opiekę długoterminową nad pacjentem w wieku podeszłym. W zasadzie całość tej opieki zwalono na rodzinę. W związku z wydłużającym się życiem opiekę tę nad staruszkami rodzicami mają sprawować niedołężne już i w podeszłym wieku dzieci .

- W Debacie źle postawiono pytanie – czy pieniądze wyleczą służbę zdrowia?. Odpowiedzi internautów zdecydowanie były na NIE. Należało pytanie postawić inaczej : czy bez dodatkowych pieniędzy da się uleczyć polską służbę zdrowia ?. Wtedy zdecydowana odpowiedź na pewno też brzmiałaby NIE. Niemniej na pewno polska służba zdrowia pilnie oczekuje MĄDRYCH ZMIAN a nie politycznej hucpy.   

           Kończąc pragnę bardzo serdecznie podziękować p. doktorowi Zbigniewowi Grochowskiemu i wszystkim osobom zatrudnionym w naszej Przychodni za ofiarną pracę na rzecz naszego zdrowia. Pragnę również podziękować p. Dyrektor Janinie Kmetyk i liczę na dalszą otwartość na potrzeby naszego środowiska.

Drawno, marzec 2018 r.

Edward Kulesza

 

Komunikat

W dniu 26 marca br. odbyło się V Zebranie Gminnej Rady Seniorów.

Gościnnie w Zebraniu uczestniczyli : Burmistrz Drawna – Andrzej Chmielewski, Przewodniczący Rady Miejskiej – Czesław Paszkiewicz, Kierownik Przychodni ”Eskulap”- lek. Zbigniew Grochowski, Kierownik MGOPS – Grzegorz Zieliński i miejscowe przedstawicielki seniorów.

          Tematem przewodnim była opieka medyczna nad seniorami w naszej gminie. Burmistrz przedstawił zebranym informację o zaawansowaniu prac zmierzających do utworzenia w mieście Klubu Seniora i Ambulatorium Rehabilitacji Medycznej w obiektach po Gimnazjum Publicznym. Zebrani wysłuchali również informacji Burmistrza o trwających w gminie konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drawno. Stwarzają one możliwość bezpośredniego wpływu mieszkańców – w tym seniorów – na kierunki rozwoju swoich miejscowości, dlatego warto aktywnie w nich uczestniczyć.

          Po dyskusji członkowie GRS przyjęli informację o stanie opieki medycznej nad seniorami w naszej gminie  i uchwałę zobowiązującą Burmistrza do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Ambulatorium Rehabilitacji Medycznej – oba dokumenty umieszczono w zakładce obok „ Seniorzy”. Przyjęto  też  plan pracy GRS na 2018 rok           i wniosek zobowiązujący GRS do wypracowania form popularyzacji postaw prozdrowotnych,  szczególnie:

- ruch na wolnym powietrzu ,

- zdrowe odżywianie się – ograniczenie spożycia tłuszczów, cukru i soli,

- ograniczenie przyjmowanych nadmiaru  leków i suplementów diety,

- ograniczenie  nadmiaru używek: papierosów, alkoholu, kawy,

- popularyzowanie w środowisku seniorów szczepień ochronnych p. grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby i innych.

           Pragniemy również poinformować seniorów 75+ w mieście i gminie Drawno, że od początku kwietnia pracownicy MGOPS będą odwiedzać ich     w domach dla rozpoznania warunków życiowych i aktualnych potrzeb.

                                                           Przewodniczący GRS

                                                             Edward Kulesza

Problematyka senioralna w gminie Drawno na lata 2017 - 2018. Dokument otwarty, przyjęty na III Zebraniu Gminnej Rady Seniorów w dniu 5 października 2017 r.

Priorytet inicjatyw Gminnej Rady Seniorów wynikających z Problematyki Senioralnej dla Gminy Drawno na lata 2017 - 2018 i lata następne

 

Z INAUGURACJI VII ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 DUTW i PIERWSZEGO DRAWIEŃSKIEGO DNIA SENIORA

W miniony piątek 20 października 2017r., w sali widowiskowej WEDEL Drawieńskiego Ośrodka Kultury, odbyła się VII-ma już Inauguracja Roku Akademickiego Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku połączona z pierwszymi obchodami Drawieńskiego Dnia Seniora. Muzycznie powitała zebranych sekcja wokalna DUTW „ANIBABKI” prowadzona przez dyr. DOK Annę Hińczę-Gnysińską.

               25-ciu jej członków w nowych strojach zakupionych dzięki projektowi z programu SPOŁECZNIK, wsparciu finansowemu Burmistrza Drawna oraz środków własnych, zaprezentowało trzy utwory: piosenkę najwięcej mówiącą o działaniach uniwersyteckich „Czy będzie Ci z nami dobrze”, kolejną – w ramach tęsknoty za ciepłym latem, którego w tym roku nie doświadczyliśmy- „Dzieci Pireusu” oraz „Rzekę marzeń”.

                Prezes Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku p. Krystyna Pietrzkiewicz powitała obecnych na sali: Burmistrza Drawna Andrzeja Chmielewskiego, Przewodniczącego RM Czesława Paszkiewicza, radnych powiatowych: wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Kuźmińskiego i p. Małgorzatę Buchajczyk, Jej Magnificencję Rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum prof. dr hab. Aleksandrę Żukrowską - uczelni pełniącej patronat nad DUTW, Powiatowego Rzecznika Seniorów p. Irenę Rękawiecką-Sadowską, Dyrektor PCPR p. Marię Jędrzejczyk, przewodniczącego Komisji Rozwoju Społecznego Rady Miejskiej w Drawnie p. Mirosława Śliwiaka, dyrektorki placówek oświatowych p. Zofię Radziwoń i Jolantę Fatalską, delegatkę DPN p. Joannę Osińską, Prezesa TPZD p. Mariana Kuca, członków Gminnej Rady Seniorów z przewodniczącym p. Edwardem Kuleszą, Sołtysów i zasłużonych Seniorów miasta i gminy Drawno, przewodniczące i członkinie kół gospodyń wiejskich, członków zwyczajnych i wspierających DUTW oraz mieszkańców-seniorów gminy Drawno.

               Przed wykładem inauguracyjnym pt „Sztuka życia” wygłoszonym przez prof. Aleksandrę Żukrowską uroczyście zabrzmiał hymn studencki „Gaudeamus Igitur”.

               Przed wprowadzeniem do kolejnej części uroczystości prowadzonej przez przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów p. Edwarda Kuleszę zaprezentowany został  utwór "Z górki" przez solistę Jana Michniewicza i Zespół Śpiewaczy „Drawianki” z instruktorem p. Henrykiem Skibą.

               Przewodniczący p. Edward Kulesza przedstawił cele działalności GRS, która ma za zadanie m.in. oprócz doradzania i opiniowania aktów prawa miejscowego wychodzić z inicjatywami poprawiającymi warunki życia seniorów.  Ma służyć seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz gminy. Realizacją tych celów zajmować się będą jej członkowie: p. Honorata Biskupska, p. Eugeniusz Gliński, p. Edward Kulesza, p. Krystyna Leśniańska, p. Grażyna Małyszko, p. Elżbieta Myślicka, p. Bożena Pawlak-Matujzo, p. Krystyna Pietrzkiewicz i p. Stanisław Pilżys.

               Realizując pierwsze inicjatywy Gminnej Rady Seniorów obchodzimy dziś po raz pierwszy Drawieński Dzień Seniora. Aby uczcić wkład pracy społecznej seniorów w rozwój swoich środowisk ustanowiono tytuł honorowy  „ Zasłużony Senior Sołectwa ……… ( Miasta Drawno )”.  Przewodniczący GRS p. Edward Kulesza, Burmistrz Drawna p. Andrzej Chmielewski oraz panie: Krystyna Leśniańska i Krystyna Pietrzkiewicz wręczyli pierwsze okolicznościowe statuetki – po jednej na każde sołectwo i trzy dla seniorów z miasta -  zasłużonym działalnością społeczną w swoich sołectwach SENIOROM, którzy weszli na scenę w towarzystwie Sołtysów.

               Tytułem "ZASŁUŻONY SENIOR" i pamiątkową statuetką wyróżnione zostały następujące osoby: p. Biegniewska Halina - sołectwo Barnimie, p. Mieczysław Grzesik - sołectwo Brzeziny, p. Helena Michniewicz - sołectwo Chomętowo, p. Krystyna Tuchaj - sołectwo Dominikowo, p. Alina Wiśniewska - sołectwo Drawno, p. Alicja Pluskota - sołectwo Kiełpino, p. Tadeusz Tomczyk - sołectwo Konotop, p. Janina Gławdel - sołectwo Święciechów, p. Janina Witkowska - sołectwo Zatom, p. Zofia Wychowaniec - sołectwo Żółwino, p. Krystyna Ciechanowicz - miasto Drawno, p. Jerzy Lisiecki - miasto Drawno i p. Wincenty Łabuń - miasto Drawno.                              

               Gratulujemy serdecznie wszystkim uhonorowanym!

               W kolejnej części uroczystości w czterech nostalgicznych utworach: „Ze starej płyty”, „Francois”, „Przy kominku” oraz „A mnie jest szkoda lata” zaprezentował się Zespół Śpiewaczy „Drawianki” a w finale do choreografii p. Magdaleny Szarawagi w „Tańcu hiszpańskim” scenę zawojował zespół taneczny DUTW „Margarita”.

               Na zakończenie podziękowania za sponsoring, współorganizację i organizację uroczystości przyjęli: Gmina Drawno z Burmistrzem p. Andrzejem Chmielewskim, Nadleśnictwo Drawno, Szczecińska Wyższa Szkoła Collegium Balticum, nagłaśniająca imprezę Spółdzielnia Socjalna ART.-MUSIC z Grąsów z obecnym tu jej poznańskim współpracownikiem p. Grzegorzem Rzechówką, Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie, Gminna Rada Seniorów z przewodniczącym p. Edwardem Kuleszą, DUTW (tu wiele działań: pieczenie ciast, wystawa wytworów rękodzieła artystycznego, prezentacje artystyczne) oraz oczywiście Drawieński Ośrodek Kultury.

               Dopełnieniem całości był pyszny poczęstunek.


 

Protokół

Z  II  posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Drawnie

w dniu 5 lipca 2017 r.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków GRS i gości.
 2. Cele i zadania GRS w świetle Statutu, Małej strategii działania na rzecz osób starszych w gminie Drawno i potrzeb lokalnego środowiska seniorów – wprowadzenie do dyskusji.
 3. Dyskusja nad programem działania.
 4. Przyjecie planu pracy GRS na II półrocze 2017 r.
 5. Ustalenie terminu obchodów Dnia Seniora w gminie Drawno.
 6. Wolne wnioski i zapytania. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1. Posiedzenie otworzył przewodniczący p. Edward Kulesza. Powitał obecnych na posiedzeniu członków GRS i gości. Listę gości przedstawia załączona lista obecności. Przewodniczący przedstawił imiennie wszystkich członków rady – na zebraniu obecnych było 7 osób. Nieobecnych było 2 członków – p. Bożena Matujzo Pawlak i p. Eugeniusz Gliński. Burmistrz, p. Andrzej Chmielewski wręczył p. Honoracie Biskupskiej akt powołania. Następnie przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia, który został przyjęty przez Radę bez uwag.

Ad. 2. Przewodniczący p. Edward Kulesza dokonał wprowadzenia do dyskusji – zapoznał zebranych z celami GRS. Rada ma trzy zasadnicze cele działania wynikające z ustawy i ze Statutu:

- wzmocnienie aktywności obywatelskiej seniorów,

- zwiększenie poziomu integracji środowisk seniorów i instytucji oraz organizacji pozarządowych w gminie działających na rzecz seniorów,

- budowanie pozytywnego wizerunku seniorów w lokalnej społeczności jako ważnej grupy społecznej wpływającej na jej rozwój.

          Cele te mogą być realizowane poprzez takie m.in. działania ujęte w programie jak :

- opiniowanie i konsultowanie dokumentów programowych gminy dotyczących seniorów,

- współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz seniorów,

- inicjowanie przedsięwzięć służących pełniejszemu zaspokojeniu potrzeb seniorów,

- upowszechnienie w środowisku s3eniorów wiedzy o prawach, możliwościach i potrzebach udziału w życiu publicznym osób starszych a także o działaniach na terenie gminy na rzecz seniorów.

Ad. 3. W dyskusji głos zabrali :

- Burmistrz, p. Andrzej Chmielewski – nawiązał do powstania GRS. Stwierdził, że zaistniała potrzeba szerszego spektrum działań na rzecz seniorów. Wspólnie z Radą Miejską podejmie starania o  wygospodarowanie niezbędnych srodków na działanie GRS. Pan Burmistrz powiedział, że powstał nowy partner do współpracy. Istotnym problemem są  szeroko pojęte problemy komunikacyjne z jakimi borykają się seniorzy. Dobrze się stało, że planowany Dzień Seniora rozpropaguje działalność GRS. Na zakończenie powiedział, że GRS może liczyć na wsparcie Rady Miejskiej i Burmistrza.

- Pan Tadeusz Krugły z Dominikowa zaproponował żeby ująć w programie możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem seniorów z lokalną społecznością.

- Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Czesław Paszkiewicz wskazał na konieczność spotkań w lokalnych środowiskach. Będzie to służyć poznaniu potrzeb, służeniu radą i pomocą.

- Powiatowy Rzacznik Seniorów, p. Irena Rękawiecka Sadowska – pogratulowała powołania GRS . Pani Rzecznik chetnie udzieli Radzie pomocy. Zwróciła uwagę, że działalność Rady jest natury doradczej. Ważne jest integrowanie wszystkich instytucji na rzecz seniorów. Stworzony został klimat dobrej atmosfery, który z pewnością zaowocuje dobrą współpracą.

- Dyrektor DOK, p. Anna Hińcza – Gnysińska – zaproponowała zorganizowanie Dnia Seniora we wszystkich sołectwach.

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, p. Maria Jędrzejczyk pogratulowała środowisku Drawna powstania GRS. Zwróciła uwagę na współpracę osób zależnych i wolontariat, na możliwą pomoc wzajemną seniorów.

- Przewodniczaca KGW Drawno, p. Władysława Szczodrowska  zadeklarowała pomoc koła w realizacji wspólnych przedsięwzięć.

          Na zakończenie dyskusji  przewodniczący  GRS podziękował dyskutantom za udział w niej. Stwierdził, że większość zgłoszonych wniosków –propozycji zadań albo już jest ujęta w projekcie planu pracy albo – po przedyskutowaniu zostanie podjęta.

Ad. 4. Wiceprzewodnicząca GRS, p. Krystyna Pietrzkiewicz  przedstawiła projekt planu pracy GRS na II półrocze roku 2017. Jednocześnie przedstawiła kilka refleksji objaśniających hasłowo ujęte w planie zadania. I tak :

- Zorganizowanie obchodów Dnia Seniora w Drawnie. Ma to służyć integracji środowiska seniorów; upowszechnieniu w środowisku wiedzy o istnieniu i działaniach Gminnej Rady Seniorów.

- Zorganizowanie spotkań członków GRS z seniorami we wszystkich sołectwach i w mieście. Będą one okazją do przeprowadzenia anonimowej ankiety o potrzebach i oczekiwaniach seniorów w poszczególnych środowiskach.

- Uczulenie instytucji i organizacji społecznych na potrzeby zwiększenia w projektach budżetu na przyszły rok środków do sfinansowania zadań kierowanych do seniorów.

- Upowszechnienie znajomości Małej strategii działań na rzecz osób starszych w gminie Drawno – szczególnie wśród instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów.

- Zbadanie warunków bytowych i zdrowotnych wszystkich seniorów – emerytów przez pracowników socjalnych MGOPS. W pierwszej kolejności takim badaniem należy objąć osoby po 75 roku życia.

- Rozpoznanie wszelkich barier : urbanistycznych, komunikacyjnych, mentalnych. Podjęcie prób ich likwidacji lub zaplanowanie takich działań.

- Rozszerzenie zawartości zakładki S E N I O Rna stronie www,drawno.pl i podjęcie próby wydania  Poradnika Seniora .

Prze4wodniczący zwrócił uwagę na problem seniorów, - jeżeli tacy istnieją -  którzy pilnie potrzebują pomocy bo są samotni, chorzy, niedołężni. Bywa, że wykorzystywani przez rodzinę, krzywdzeni.

          Rada jednogłośnie przyjęła Plan pracy – w załączeniu.

Ad. 5. Rada przyjęła zaproponowany termin obchodów Dnia Seniora w Drawnie na ostatnią sobotę września. W roku 2017  będzie to 30 wrzesień

Ad. 6. Wolnych wniosków i zapytań nie zgłoszono. Przewodniczący podziękował członkom Rady i gościom za przybycie .

          Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Krystyna Leśniańska

Sekretarz Rady


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia